Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică va fi reluat începând cu data de 6 noiembrie 2019, ora 10.00. 

Potrivit AFM, toate documentele înregistrate cu succes în aplicaţia informatică, precum şi cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicaţie până la momentul suspendării accesului în aplicaţia informatică, sunt acceptate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării.

Documente necesare înscrierii:

– cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);

– actul de identitate al solicitantului;

– extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;

– certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

Documente necesare înscrierii pentru situaţii deosebite:

– dacă sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus şi extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

– dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus şi un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;

– dacă solicitantul doreşte să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

– dacă cererea de finanţare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus şi împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite.

Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;

– Se pot depune cereri de finanţare pentru imobile care au maximum două cărţi funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);

– În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulţi coproprietari, unul singur dintre aceştia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiaşi imobil depun cerere de finanţare pentru acelaşi imobil, prioritate are prima cerere de finanţare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;

– Beneficiarul finanţării achită instalatorului contribuţia proprie (ex. de calcul – în situaţia unei investiţii cu valoarea totală de 22.230 lei, finanţarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puţin 3kWp, iar contribuţia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situaţia în care investiţia are o valoare totală de peste 22.230, finanţarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susţine diferenţa.)

Persoanele fizice care nu au depus şi nu au înregistrat documentele la instalatorii validaţi până în data de 10 septembrie, vor avea posibilitatea de a depune la instalatori documentele solicitate, cu condiţia ca acestea să fie valabile la data înregistrării în aplicaţia informatică.

Reamintim că valoarea contractului de finanţare este de 536 milioane lei, sumă asigurată din Programul Operaţional Regional (POR). Valoarea totală a finanţării acordate pentru acest program se ridică la aproximativ 656 milioane lei, Administraţia Fondului pentru Mediu asigurând, din Fondul pentru Mediu, sumele necesare pentru regiunea Bucureşti – Ilfov.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Reamintim că aplicaţia pentru înscrierea în programul de fotovoltaice a fost suspendată, în contextul în care mai mulţi instalatori au acuzat posibile fraude. În prima zi de înscriere, o singură firmă de instalatori din Oltenia a reuşit performanţa de a înregistra 2.700 de aplicaţii în doar câteva ore, mai mult decât aplicaţiile depuse în oricare dintre celelalte şapte regiuni.

AFM a sesizat de asemenea organele abilitate în legătură cu posibilele fraude la înregistrarea dosarelor.

Articolul precedentControl judiciar pentru un tânăr după ce a făcut accident fără permis şi cu o maşină furată
Articolul următorDouă străzi din Ozun, complet închise circulaţiei publice timp de două zile!