Firmele cu cel mult 9 angajați din Regiunea Centru, având peste un an de activitate și profit din exploatare înregistrat în anul 2018, pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltare și modernizare.

Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip competitiv și va fi deschis depunerii timp de 4 luni, respectiv până în 8 noiembrie 2019, ora 12:00.

ADR Centru anunță că pot depune cereri de finanțare microîntreprinderile din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita Mureș și Sibiu, ce desfășoară activități conform Listei codurilor CAEN eligibile din Anexa 2 a Ghidului specific 2.1 A din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Bugetul disponibil la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare este de 14,47 milioane euro

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, iar un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă de 25.000 euro și nu poate solicita mai mult de 200.000 de euro finanțare nerambursabilă (conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 și prevederilor capitolului 2.7 – Ajutorul de minimis din cadrul Ghidului solicitantului).

Conform Ghidului specific, finanțarea solicitată trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cel ce solicită fonduri trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Prin valoarea eligibilă a investiției se înțelege suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. Aceasta nu coincide cu valoarea totală a proiectului, care poate conține și cheltuieli neeligibile, adică nedecontate prin acest program. Proiectele ce se depun pentru solicitare de fonduri nerambursabile pot să solicite finanțare pentru investiții în lucrări, echipamente, brevete, instrumente de comercializare on-line, dar și altele.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

După depunerea cererilor, acestea vor parcurge etapele procesului de evaluare și selecție, respectiv conformitatea administrativă și eligibilitatea, evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului și etapa precontractuală.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele procesului de evaluare, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Procesul se repetă în lunile următoare, scăzându-se pragul de calitate cu câte 5 puncte lunar, până la finalizarea celor 4 luni sau epuizarea sumei alocate la nivel regional. Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte sunt respinse automat.

Mai multe informații, anexele și modelul cererii de finanțare se găsesc pe pagina aferentă programului la nivelul Regiunii Centru, Prioritatea de Investiții  2.1 sau pe www.inforegio.ro.

Cum se vor selecta proiectele

Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.

Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare. Cererile de finanțare depuse în următoarea lună vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară.

Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate doar dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Prin intermediul programului vor fi decontate cheltuielile pentru amenajarea terenului și asigurarea utilităților necesare obiectivului; cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică; cheltuieli pentru investiţia de bază: construcţii şi instalaţii, dotări, achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria obiectelor de inventar

Alte cheltuieli eligibile:

– Organizare de şantier;

– Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;

– Cheltuieli conexe organizării de şantier,

– Comisioane, cote si taxe – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare;

– Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul a. ”Construcţii şi instalaţii”;

– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;

– Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

 

Articolul precedentDouă seturi de amenzi pentru amatorii de grătare și prea puține spații amenajate în județul Covasna
Articolul următorCampania de recoltare în județul Covasna, blocată din cauza ploilor